Mèn đét ơi, còn hơn 2 tháng nữa thi ĐGNL thi rồi. Nhưng ầm này có tài liệu và 1

Mèn đét ơi, còn hơn 2 tháng nữa thi ĐGNL thi rồi. Nhưng ầm này có tài liệu và 1. Xem chi tiết: https://thanbarber.com/men-det-oi-con-hon-2-thang-nua-thi-dgnl-thi-roi-nhung-am-nay-co-tai-lieu-va-1.html

Nhận xét